10:00 - 18:00

Poniedziałek

9:00 - 16:00

Wtorek - Piątek

58 530 10 72

Telefon

 

Opłaty notarialne

a

Za sporządzenie czynności notarialnej Notariusz pobiera wynagrodzenie, którego maksymalne kwoty określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.).

Maksymalna stawka zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej, przy czym za wartość przedmiotu czynności notarialnej przyjmuje się co do zasady wartość podaną przez stronę (strony).

Od wynagrodzenia Notariusza naliczany jest podatek VAT w oparciu o art. 5, art. 41 oraz art. 146 „a” ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z 2004 roku z późn. zm.).

Notariusz oblicza i pobiera również związane z dokonywaną czynnością notarialną:

podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649),

podatek od spadków i darowizn na podstawie ustawy z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768).

Ponadto Notariusz pobiera opłatę sądową, w przypadku gdy akt notarialny zawiera wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej (jak również o założenie księgi wieczystej) – ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398).

Podatki oraz opłata sądowa przekazywane są w odpowiednim terminie na rachunki właściwych instytucji państwowych.